วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดเสวนา “ฅ.ฅน ช.ช้าง สร้างชื่อไทยในเวทีโลก”

เพื่อเผยแพร่ และเพื่อต่อยอดการติดตั้งโครงสร้างบ้านคน – บ้านช้างในพื้นที่วัดป่าอาเจียง จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข ภัณฑารักษ์โครงการฯ

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกผู้ออกแบบพื้นที่นิทรรศการ Thai Pavilion อ.ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง รองประธานชมรมชาวกูยแห่งประเทศไทย อ.ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน ตัวแทนจากกลุ่มศิลปกรรมสุรินทร์ และคุณวรัญญู เหมือนรัตน์ (คุณเสือ) ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage Elephant Thailand

 

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #จัดเสวนาฅ.ฅนช.ช้างสร้างชื่อไทยในเวทีโลก#นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ #เวนิสเบียนนาเล่ครั้งที่17 #ติดตั้งโครงสร้างบ้านคนบ้านช้างในพื้นที่วัดป่าอาเจียง