การจัดซื้อผลงานศิลปะร่วมสมัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เพื่อการสะสมผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยเป็นเป็นโครงการสำคัญ เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เอาไว้เป็นสมบัติของชาติ

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวถึงกรณีมีกลุ่มบุคคลในวงการศิลปะตั้งข้อสังเกตถึงการจัดซื้อผลงานศิลปะร่วมสมัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และให้ข้อมูลกับสื่อ จนนำไปสู่สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่า   จากการประชุมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน สศร. ขอชี้แจงถึงข้อมูลข้อเท็จจริงในการดำเนินงานจัดซื้อภาพผลงานศิลปะร่วมสมัยดังกล่าว  สศร. ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เช่นทุกปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมิติทางศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายมาต่อยอดและสร้างมูลค่า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและผลงานของศิลปินไทย การสะสมผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยเป็นอีกโครงการหนึ่ง และเป็นโครงการสำคัญ ที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญ คือ การสะสมผลงานของศิลปินไทย ทั้งศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินรุ่นกลาง ศิลปินอาวุโส ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เอาไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อแสดงให้เห็น ศักยภาพ และพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทย ภายใต้บริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัย จนกระทั่งปัจจุบัน รวมถึงถ่ายทอดให้เห็นความก้าวหน้าทั้งในเชิงเทคนิควิธี แนวความคิดการสร้างสรรค์ และกระบวนทัศน์ ของงานศิลปะในประเทศไทย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวงการศิลปะกับสังคมร่วมสมัย

ดร.วิมลลักษณ์ กล่าวต่อว่า การดำเนินการจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกครั้ง สศร.มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ อาทิ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร อาจารย์ผู้สอนศิลปะในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง ฯลฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะและเงื่อนไข เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รวมทั้งสืบค้นและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การคัดเลือกผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมในเรื่องสุนทรียภาพ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบเฉพาะตน มีคุณค่า มีความสำคัญเชื่อมโยงในมิติทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศ เป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีการตีพิมพ์ และ/หรือ เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นต้น

” ขอยืนยันและสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่า การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกครั้งที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ โดยเจรจาซื้อผลงานจากศิลปินทายาทศิลปินหรือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย และต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และราคาผลงานที่จัดซื้อแต่ละชิ้นจะเป็นราคาที่ศิลปินให้การสนับสนุน เพื่อเป็นสมบัติของชาติมากกว่าการขายเพื่อทำกำไรดังเช่นการขายผลงานศิลปะทั่วไป และผลงานดังกล่าวได้มีการนำมาจัดแสดงนิทรรศการ หมุนเวียนอยู่เป็นระยะโดยเปิดเผย มิได้เลือกปฏิบัติเพื่อศิลปินคนใดคนหนึ่งแต่อย่างใด” ผอ.สศร. กล่าว

 

#สศร. #วิมลลักษณ์ชูชาติ #ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม #การสะสมผลงานของศิลปินไทย #จัดซื้อผลงานศิลปะร่วมสมัย #ต้องสะสมเป็นสมบัติชาติ