หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

The Queen’s Gallery 

นิทรรศการ Art Camp: Paint From Home ประจำ ปี 2563 โดย กองทุนส่งเสริมการศึกษาการ สร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์จัดแสดงผลงานของศิลปินที่เคยได้รับทุน กว่า 270 ชิ้น ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์- 29 มีนาคม 2564 

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติและประธานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดค่ายศิลปะสัญจรเป็นแนวทาง ใหม่ ให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็น การทำงานสร้างสรรค์ที่บ้าน ในแนวคิด Art Camp : Paint From Home โดยไม่จำกัดหัวข้อ ศิลปินแต่ละ ท่านสามารถถ่ายทอดเรื่องราว เล่าเรื่องผ่านผลงานได้อย่างอิสระ  

โครงการ Art Camp นี้เป็นโครงการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยรายได้จากการจำหน่ายผลงานจะนำไป เป็นทุนมอบให้กับนิสิตนักศึกษารุ่นต่อไปจาก 60 สถาบัน ที่เป็นนิสิต นักศึกษาด้านศิลปะที่มีผลการเรียนดี  และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนนี้นิสิต นักศึกษาจะได้นำไปทำศิลปนิพนธ์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เหมือนเช่นที่ผ่านมา 

กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะฯ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งพลังบวกของสังคมและสร้าง ก าลังใจให้ ศิลปิ นรุ่นใหม่มากด้วยความสามารถและคุณภาพของวงการศิลปะ อีกทั้งนักศึกษาที่มี ความสามารถ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าแม้ในยามวิกฤติเรายังมีรอยยิ้มให้กันอยู่เสมอ 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Art Camp: Paint From Home ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 19  กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. – 19:00 น. (ปิดทุกวันพุธ) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ถนนราชด าเนินกลาง (เชิงสะพานผ่านฟ้า) กรุงเทพฯ 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

โทร. 02-281-5360-1  

http://www.queengallery.org, https://www.facebook.com/queengallerybk

 

 

 

หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

The Queen’s Gallery

Creative Art Fund, The General Prem Tinsulanonda Statesman Foundation gathers  270 art pieces from the artists who receive scholarship to be exhibited at The Queen’s  Gallery on 19 February – 29 March 2021.  

Panya Vijintanasarn, the Thai National Artist and the Chairman of Creative Art Fund by the General Prem Tinsulanonda Statesman Foundation has changed the format of  organizing the art camp into a New Normal style. The concept of “Art Camp: Paint from  home” is initiated to prevent the outbreak of Covid-19. Therefore, the artists can create art  piece freely at their home. 

This Art Camp is the project from seniors to juniors. The proceeds from the sale of  the work will go toward funding the art students from 60 institutions who are in need with  good academic performance. Then, the scholarship can aid granted students in their art thesis, both bachelor’s, master’s, and even doctoral degrees. 

 

Creative Art Fund, The General Prem Tinsulanonda Statesman Foundation would like  to be a part of positive energy that encourages young talented artists to prove that even in  times of crisis, we always have smiles. 

Come to admire and support the Arts Exhibition by Artists who receive the  scholarship from Creative Art Fund, the General Prem Tinsulanonda Statesman Foundation on 19 February – 29 March 2021 at The Queen’s Gallery, Ratchadamnoenklang Road,  Bangkok. Open daily (closed on Wednesdays) from 10.00-19.00 hrs. 

For further information, please contact: 

The Queen’s Gallery 

Tel. 02-281-5360-1 

E-mail: info@queengallery.org, https://www.facebook.com/queengallerybkk/