รมว.วธ.เผย สบศ. ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมออกประกาศแนวปฏิบัติเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ให้สถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงกับ จ.สมุทรสาคร ปิดเรียน 24 ธ.ค.2563  – 3 ม.ค.2564 สอนออนไลน์บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน 14 วัน

 

          วันที่ 22 ธ.ค.2563 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า  ได้รับรายงานจาก นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ได้ประกาศเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกไปก่อน โดยวัน เวลา และกำหนดการที่ชัดเจนสบศ.จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะเดียวกันวันนี้ (22 ธ.ค.) สบศ.ได้ออกประกาศ สบศ. เรื่องแนวปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามแถลงการณ์ของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีมีประชาชนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนมากในพื้นที่จ.สมุทรสาคร และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสบศ.มีสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดที่มีความเสี่ยงสูงและต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ในวงกว้างนั้น สบศ.จึงกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชน อันเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรค ฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

          1.ให้สถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงกับจ.สมุทรสาคร ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป คณะศิลปศึกษา คณะศิลปวิจิตร  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ วิทยาลัยช่างศิลป และโครงการบัณฑิตศึกษา ปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือเรียนรู้จากสื่อหรือเอกสารประกอบการเรียนตามที่ครูหรืออาจารย์ผู้สอนกำหนด ทั้งนี้ ในระหว่างปิดการเรียนการสอนให้สถานศึกษากำหนดรูปแบบการติดตาม กำกับ ดูแลนักเรียน นักศึกษาเพื่อสนับสนุนมิให้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของรัฐ

          2.ให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้าโครงการบัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มีอำนาจในการพิจารณาภาระงาน รูปแบบการทำงานของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

          3.กรณีสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีบุคลากรพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จ.สมุทรสาครหรือเขตพื้นที่ที่ทางราชการประกาศต่อไป ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้หยุดเป็นกรณีพิเศษโดยกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และมอบหมายภาระงานให้ปฏิบัติที่บ้าน (work from home) ตามความเหมาะสม และขอความร่วมมือให้บุคลากรให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานศึกษาใดมีนักเรียน นักศึกษาที่อยู่เขตพื้นที่ประกาศ ให้สถานศึกษาพิจารณาให้หยุดเรียนตามประกาศหรือคำสั่งที่หน่วยงานของรัฐที่กำหนด

          และ 4.ให้ทุกสถานศึกษาและหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

                                                ————————–