รัฐบาล มอบวธ. จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

จัดริ้วขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่ ชมนิทรรศการ อัครศิลปิน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 1  6 ..นี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดนิทรรศการ “อัครศิลปิน” นำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 9 ด้าน ประกอบด้วย (1) พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม นำสำเนาภาพวาดฝีพระหัตถ์ และภาพจิตรกรรมที่ทรงวินิจฉัยมาจัดแสดง (2) พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม จัดแสดงงานประติมากรรมที่ทรงวินิจฉัย (3) พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์ นำหนังสือทรงพระราชนิพนธ์มาจัดแสดง และมหาราชานุสาสนี (คำสอนของมหาราช) ในหนังสือผ่านระบบ INTERACTIVE Touchscreen

 

 

(4) พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ นำเสนอสำเนาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ (5) พระอัจฉริยภาพด้านวาทศิลป์ นำเสนอวีดีทัศน์พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสสำคัญต่าง ๆ (6) พระอัจฉริยภาพด้านนาฏศิลป์และดนตรี นำเสนอข้อมูลที่ทรงอุปถัมภ์การแสดงโขน ละคร ศิลปะการแสดง และดนตรี (7) พระอัจฉริยภาพด้านดุริยางคศิลป์ นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ ผ่านระบบเทคนิค Sounddome (8) พระอัจฉริยภาพด้านหัตถศิลป์และงานออกแบบ นำเสนอวีดีทัศน์ผ่านระบบการฉาย mapping บนเรือใบมดที่ทรงออกแบบและต่อขึ้นด้วยพระองค์เอง และ(9 ) พระอัจฉริยภาพด้านงานสถาปัตยศิลป์ นำเสนอข้อมูลงานสถาปัตยศิลป์ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริและพระบรมราชวินิจฉัย ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ

 2.จัดริ้วขบวนพาเหรด “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 และวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 – 18.00 น. โดยเริ่มต้นขบวนตั้งแต่มิวเซียมสยาม ถึงบริเวณหน้าศาลฎีกา ประกอบด้วย 6 ขบวน ดังนี้ ริ้วขบวนที่ 1 สยามภักดีภิรมย์รัฐ (ภาคกลาง) ประกอบด้วย วงกลองยาวและขบวนเครื่องแต่งกายวิรัชสราญรมย์แสดงเอกลักษณ์การแต่งกายในยุครัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ไททรงดำ ลาวครั่ง และไทยเบิ้ง ริ้วขบวนที่ 2 ล้านนาภิวัฒน์ร่มพระบารมี (ภาคเหนือ) เสนอประเพณีและวัฒนธรรมของคนเมือง ประกอบด้วยการตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนนกกิงกะหลา เต้นโตและฟ้อนขันดอก พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ อาข่า ม้งและกะเหรี่ยง ริ้วขบวนที่ 3 อีสานสามัคคีคุณากร (ภาคอีสาน) แสดงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสานตอนบนและตอนล่าง ได้แก่ บายศรีสู่ขวัญ เซิ้งบั้งไฟ  ผีตาโขนและตุงอีสาน พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท ไทยพวน ไทย้อ และกุย

ริ้วขบวนที่ 4 ถิ่นทักษิณาทรวัฒนธรรม (ภาคใต้) แสดงวัฒนธรรมการแต่งกายและวัฒนธรรมของชาวใต้ ได้แก่ โนรา ตารีบุหงา และเปอรานากันหรือบะบ๋ายะหยา มาสคอตอ้ายเท่ง และอ้ายหนูนุ้ย พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ซาไก มอแกน ไทยใหม่ และอูรักลาโว้ย ริ้วขบวนที่ 5 ชุมชนน้อมนำมโนภักดิ์ (ชุมชนนานาชาติ ศาสนิกสัมพันธ์) ประกอบด้วย 4 ศาสนิกชน คือ ซิกซ์  ฮินดู มุสลิมและคริสต์ และริ้วขบวนที่ 6 รวมใจจงรักนิรันดร ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่นำมาดัดแปลงดนตรีใหม่ ให้มีความสนุกสนาน เช่น เต้นฮิปฮอป สวิงแดนซ์ เพอร์คัชชั่น ป๊อปปิ้ง และ3.จัดการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย ชุด “บุปผาสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ในพิธีจุดเทียนมหามงคล วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.25 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นการแสดง 4 ภาคประกอบด้วย ภาคเหนือ ฟ้อนขันดอก ภาคกลาง ระบำร่มฉัตร ภาคใต้ รำตาลีบุหงา และภาคอีสาน ฟ้อนมาลัยข้าวตอก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันกรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับศิลปินสาขาต่างๆ จัดกิจกรรมการแสดง ระหว่างเวลา 16.00 – 20.00 น. ณ เวทีการแสดงนิทรรศการ “อัครศิลปิน” บริเวณสนามหญ้าด้านข้างหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้แก่ วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 16.00 – 17.00 น. การแสดง Brass Ensemble น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย วงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ (Thai Youth Orchestra:TYO) เวลา 18.00- 19.00 น. การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย “วงกอไผ่” โดยนายอนันต์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2562 และเวลา 19.00 – 20.00 น. การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร วันที่ 2 ธันวาคม เวลา 16.00 – 17.00 น. การแสดงเพลงอีแซวรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ปี 2539 เวลา 18.00 – 19.00 น. การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด “คิดถึง น้อมนำ ทำตาม” โดยคณะ The Creations Dance นาฏศิลป์สร้างสรรค์ และเวลา 19.00 – 20.00 น. การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 16.00 – 17.00 น. การแสดงลำตัดน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด) ประจำปี 2562 เวลา 18.00 – 19.00 น. การแสดงร่วมสมัยชุด “คนเดียวที่คิดถึง” โดยนายมานพ มีจำรัส ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2548 และเวลา 19.00 – 20.00 น. การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 16.00 – 17.00 น. การแสดงของพ่อโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย เวลา 18.00 – 19.00 น. การแสดงการขับร้องวงประสานเสียง โดยคณะ Mu Choir วงขับร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยมหิดล และเวลา 19.00 – 20.00 น. การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 13.30 – 14.30 น. การแสดงเพลงทรงเครื่อง “รักของพ่อ” โดยคณะแม่บัวผัน เวลา 14.30 – 15.10 น. การแสดงดนตรี กวี ศิลป์ ชื่อชุด “น้อมนำคำพ่อสอน” จากวงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบการวาดทรายจากอาจารย์ก้องเกียรติ กองจันดี ควบคุมการแสดงโดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ศิลปินศิลปาธร สาขาคีตศิลป์ ประจำปี 2550 และเวลา 15.10 – 16.00 น. การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และวันที่ 6 ธันวาคม เวลา 16.00 – 17.00 น. การแสดงสืบสานดุริยศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี โดยวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย(Thai Youth Winds:TYW) เวลา 18.00 – 19.00 น. การแสดงหุ่นกระบอกร่วมสมัย เรื่อง “พระเนมิราชชาดก” โดยคณะบ้านตุ๊กตุ่นและเวลา 19.00 – 20.00 น. การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร สอบถามรายละเอียด สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือโทร. 0 2209 3615 – 19 ในวันและเวลาราชการ

—————————–