ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “ยิ้มสู้”

 “October Blues 2”

ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 ตุลาคม 2563

พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย ในทุกๆด้าน เป็นนิทรรศการศิลปะที่รำลึกถึงการจากไปครบ4 ปีของพระองค์ท่านและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยนำแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัส พระราชกรณียกิจ
ปรัชญาในการดำเนินชีวิตบันทึกความรักและความรู้สึกของศิลปินผู้ทำงานศิลปะถวายแด่พระองค์ท่าน ในรูปแบบศิลปะอาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม บทกวี ภาพถ่าย และการสือสารที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทุกแขนง ดั่งเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์ได้เพาะไว้ในใจเรา ผ่านเวลา ความคิด การมีชีวิต การเรียนรู้ และสังเคราะห์ออกมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ เพื่อระลึกถึงคงามดีงามที่เคยเกิดมีขึ้นในแผ่นดินผืนนี้และส่งต่อความดีงามสู่อนาคตกาลผ่านเวลาต่อไป
รายนามสมาชิกการแสดงนิทรรศการกลุ่ม October Blue ครั้งที่ 2

1. อาจารย์ชิน ประสงค์ ศิลปินแห่งชาติ
2. อาจารย์ธวัชชัย ศรีสมเพ็ชร
3. พันโทนภดล สุวรรณสมบัติ
4. อาจารย์สมใจ สุประดิษฐ์
5. คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา
6. คุณพยนต์ รัตนกุล
7. คุณสมเกียรติ กังสดาลวิรุฬห์
8. คุณโยทะกา จุลโลบล
9. คุณสันติสุข แดนพิสุทธิ์
10. คุณบรรพต หล่อพิพัฒน์
11. คุณโกวิท อเนกอนันตพันธุ์
12. คุณบุลากร จันทรมิตร
13. คุณนพรัตน์ จันทรมิตร
14. คุณยุวนา ปุณวัฒนวิทย์
15. คุณฐิติกร บุณยเกียรติ
16. คุณนุ่มฤดี คำยา
17. คุณกุณญริน กุลจิราณัฐ
18. คุณไสว แสงสว่าง
19. คุณภัชราวุฒิ พัดสูงเนิน
20. พิชญ์พงศ์ ประสงค์
21. ตุณสถาพร โพธิ
22. คุณโศษฐ์ แสงสว่าง
23. คุณสุเมธ จันทร์ฤาชาชัย
24. คุณอภิวุฒิ ถิระโชติกุล
25. คุณวรกร ธำรงธรรมทัต
26. คุณดลชนก วรางค์มาตา
27. คุณจาริก เกิดปฐม
28. คุณคันศร ต่วนเครือ
29.คุณฐาปกรณ์​ เทียนธาดา
30.คุณกัมปนาท ราชพัฒน์
31. คุณณัฐพร หะนนท์
32. คุณกันต์พงษ์ โชติสาสน์กุล
33. คุณชยะกฤตย์ พันธ์วิไล
34. คุณชนาธิป ชื่นบำรุง
35. คุณณัฐพล นาวานุเคราะห์
36. คุณธเนศน์ นุ่นมัน
37. อาจารย์สุนทรี ประสงค์