กำหนดการงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
 ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร บ้านป่าเมี่ยง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

…………………………………………………………………………………………………………….

พิธีภาคเช้า

กิจกรรมช่วงที่ 1 พิธีทำบุญตักบาตร

8:08 น.  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร

กิจกรรมช่วงที่ 2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์

9:09 น.  พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระสงฆ์จำนวน 9 รูป นำโดยเจ้าคณะอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

– พิธีเจิมมงคล ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียรโดยพระเมธีวชิโรดม                    ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน        จังหวัดเชียงราย

– ถวายผลงานพุทธศิลป์ ผลงานศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์เกียรติคุณ              ปรีชา เถาทอง เพื่อจัดแสดงถาวร ณ หอศิลป์ ว. วชิรเมธี ศูนย์วิปัสสนาสากล      ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

11:00 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

12:00 น.  ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

พิธีภาคเย็น 

กิจกรรมช่วงที่ 3 พิธีเปิดงานบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

16:00 น.  เปิดลงทะเบียน

16:30 น.  ประธานในพิธี โดย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุน ส่งเสริมงานวัฒนธรรม พร้อมแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร

– ชมการแสดงต้อนรับโดย คณะ The Thais นำโดยคุณพิชญ์ บุษเนียร

– ชมการแสดงชุด ฟ้อนศรีเวียงเชียงราย โดย แม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์                ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน)                พุทธศักราช 2559

– การแสดงขับซอ โดย นายทศรรห์ วันดี และคณะ จากสมาคมศิลปิน ขับซอล้านนา

– การตีกลองสะบัดชัย ชุด เสียงก้องกลองล้านนา โดย นายธนวัฒน์ ราชวัง         และคณะ  จากสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา

16:50 น.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร และประธานมูลนิธิปรีชา เถาทอง กล่าวต้อนรับแขกในพิธี

16:55 น.  ดร. ดอยธิเบศร์ ดัชนี และ ดร. ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ หัวหน้าโครงการ จัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์        มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ                ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

17:00 น. ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

17:30 น. นางสาวอัจฉราพร  พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

17.34 น. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุน ส่งเสริมงานวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน

17.39 น. พิธีเจิมมงคล ป้ายบ้านศิลปินแห่งชาติ โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ  (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ)

17.43 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ส่งมอบภาพสเก็ตพระลพบุรี    ศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง ให้แก่ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ)

17.45 น. ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำพิธีเปิดป้ายบ้านศิลปินแห่งชาติ

18:00 น. แขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน

18:20 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง นำเดินชมบ้านศิลปินแห่งชาติ

18:50 น. แขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารค่ำ

19:20 น. ชมการแสดงชุดพิเศษจากคณะ The Thais  ชุด  “มหาชนากา” นำโดยคุณพิชญ์ บุษเนียร

19:40 น. ชมการแสดงชุดพิเศษจากศิลปินแห่งชาติ  นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี          ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทองและ ดร. ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์          หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมคณะจิตรกรรม ประติมากรรม                  และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

20:00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ

20:29 น. เสร็จสิ้นพิธีการ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19