Saturday, June 3, 2023

1327

Most popular

นิทรรศการ DOPPELGÄNGER by LOBOBOY

DOPPELGÄNGER by LOBOBOY Dreamgraff_Gallery Chiangmai 24 June - 3 August 2022 DOPPELGÄNGER คำนี้มาจากเรื่องเล่าพื้นบ้านของประเทศเยอรมันในความหมายของการปรากฏตัวของปีศาจอีกร่างที่มีรูปลักษณ์ เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งราวกับฝาแฝด หากแต่ตัวตนนี้มีลักษณะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ปีศาจตนนี้มาเพื่อบอกเล่าถึงลางร้าย และหายนะต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรกของปีศาจ นามว่า LOBOBOY ในสังคมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่เสื่อมโทรม ฟอนเฟะ แต่ฉาบหน้าไปด้วยความดีงาม ในประเทศที่มีคนมากมายยัง “ มือถือสากปากถือศีล...
error: Content is protected !!