วธ. ร่วมมือ สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร ภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงาน ลงนาม MOU จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม-สนับสนุนจัดทำสื่อ เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

1971

วธ. ร่วมมือ สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร ภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงาน  ลงนาม MOU จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม-สนับสนุนจัดทำสื่อ เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

 

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อ.เมือง จ.นนทบุรี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงานป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต โดยมี พล.ต.อ วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นสักขีพยาน และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 24 หน่วยงาน เข้าร่วมลงนาม
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรรม (วธ.) มีนโยบายหลักในการนำหลักธรรมาภิบาลมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคประชาชนและเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560–2564) ซึ่งที่ผ่านมาวธ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในด้านวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในสถาบันการศึกษา ชุมชน เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย
นางยุพา กล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล วธ. จึงร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ จำนวน 24 หน่วยงาน อาทิ องค์การต่อต้านคอรัปชั่น กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย สำนักงานกสทช. และมูลนิธิเพื่อคนไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการออกแบบและบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานและช่องทางการสื่อสารที่แต่ละองค์กรเป็นผู้กำกับดูแล โดยสอดแทรกเนื้อหาในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมบันเทิง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบันเทิง ทั้งนี้ หลังจากลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว วธ. สำนักงานป.ป.ช. และองค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิงจะร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานและจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบที่หลากหลาย และส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ เพื่อให้เกิดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป

—————————————–