นิทรรศการศิลปะรูปเปลือย (Nude Art Exhibition)

นิทรรศการที่มุ่งสะท้อนให้เห็นความหลากหลายในการสร้างสรรค์ และเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะรูปเปลือย

 

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. – MOCA BANGKOK จัดงานเปิดตัวนิทรรศการ หมุนเวียน “นิทรรศการศิลปะรูปเปลือย”(Nude Art Exhibition) นิทรรศการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ หยิบยกศิลปะรูปเปลือยมาเป็นกรณีศึกษา ให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าทางความงามและเกิด ความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายด้านศิลปกรรม

ศิลปะรูปเปลือยอยู่คู่กับการดํารงชีวิตมนุษย์มายาวนาน เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่ผลงานหลาย ชิ้นถูกเก็บซ่อน หรือเผาทําลายด้วยความไม่รู้ ท่ามการบริบทสังคมที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน ศิลปวัฒนธรรมซึ่งแปรผันตามวิถีชีวิตของผู้คน ดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้เรื่องราวเหล่านี้ยังกลายเป็น เส้นบาง ๆ ขีดกั้น คุณค่าทางความงามและความไม่รู้อยู่ในทุกมุมโลก

ในประเทศไทย ศิลปะรูปเปลือยมีให้เห็นทั้งในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ปรากฏให้เห็นในสถานที่ สาธารณะจนคุ้นชิน เพียงแต่ยังขาดการพินิจพิเคราะห์และหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา ให้ประชาชนได้ เรียนรู้ถึงคุณค่าทางความงามและเกิดความรู้ความเข้าใจ ศิลปะรูปเปลือยในงานรูปแกะสลักหินทราย งานหล่อโลหะที่เป็นรูปเคารพในศาสนสถาน เช่น พระแม่ธรณี นางอัปสร ศิลปะรูปเปลือยในงาน จิตรกรรมฝาผนัง เช่น ภาพของเทพยาดา นางฟ้า แม้แต่เรื่องราวชีวิตของสามัญชนล้วนแล้วแต่มี รูปลักษณ์ของศิลปะรูปเปลือยอยู่ในนั้นเสมอ แต่เนื่องจากรูปเปลือยเป็นประเด็นบอบบางทางสังคม จึงถูกเลี่ยงที่จะหยิบยกมาสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเชิงการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

นิทรรศการศิลปะรูปเปลือยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะสะท้อนให้เห็นความหลากหลายในการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งอาศัยชั้นเชิงการวาดภาพและการปั้นรูป โดย 26 ศิลปินชั้นนําของไทย แต่ละท่านได้นํากายวิภาคอันเปลือยเปล่ามาแสดงออกภายใต้ความรู้สึกนึกคิดเฉพาะตน มีกลวิธีใน การสร้างสรรค์และชั้นเชิงการแสดงออกอย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่น สอดแทรกเรื่องราวสําคัญใน ผลงานสร้างสรรค์ เช่น จังหวะความงามของสุนทรียภาพทางศิลปะ พุทธปรัชญาอันเป็นปรัชญา แห่งการรู้แจ้งสัจธรรม เหตุการณ์สภาวะวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่โลกกําลังเผชิญ จินตนาการที่ เกิดขึ้นจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

 

ลงานจาก 26 ศิลปิน : ช่วง มูลพินิจ ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ, วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ , สมภพ บุตราช, ประทีป คชบัว, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, วรสันต์ สุภาพ, เอกชัย ลวดสูงเนิน, ทรงเดช ทิพย์ทอง, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, ยุทธนา พงศ์ผาสุก, อานันท์ ราชวังอินทร์, ชัชวาล รอดคลองตัน, สุวัฒน์ชัย ทับทิม, ปรียวิศว์ นิลจุลกะ, กิตติ พลศักดิ์ขวา, ชัยรัตน์ แสงทอง, สุริยา นามวงษ์, วีระศักดิ์ สัสดี, สุพร แก้วดา, สิโรจน์ พวงบุบผา, ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, จงจิตร มูลมาตย์, ภราดา วิรัสวีร์, กิตติศักดิ์ ฟั่นสาย

พิธีเปิดนิทรรศการ : วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 14:30 น. ณ โถงเอทรียม (Atrium)

ระยะเวลาจัดแสดง : วันที่ 1 – 16 สิงหาคม 2563
สถานที่ : จัดแสดง ณ ชั้น G ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 และ 2
——————————————————————————————————
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะรูปเปลือย (Nude Art Exhibition)
Download: bit.ly/PR_NudeArtExhibition
โทร. บงกช (อีฟ) 092-223-1357 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.30 – 18.00 น.)
——————————————————————————————————
MOCA BANGKOK
Opening hours Tuesday – Sunday 10.00 am – 06.00 pm. (Closed on Mondays)
โทร. 02-015-5666
For more information, please call: 02-015-5666
Google Maps: MOCA BANGKOK
——————————————————————————————————