ประกาศรับสมัคร เข้าร่วมโครงการครุศิลปะ รุ่น ๙

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดอบรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๙” โดยจะทำการคัดเลือกครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือศิลปิน ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และเมื่อจบหลักสูตรการอบรม ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน ๑๐ คน ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก

https://drive.google.com/…/0B-fhaM1uw0NIdlB3RVU0cDZMc…/view…

หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง อีเมล supreme.artist.hall@gmail.com

หรือฝากข้อความผ่าน facebook หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร ๐๙๙ ๙๓๙ ๙๒๙๓ (กลด พินัยนิติศาสตร์ เรื่อง ครุศิลปะ รุ่น ๙)