วธ. จับมือ หอการค้าไทยในจีน ถ่ายทอดสด โขน-นวดไทย ออนไลน์ผ่าน App Douyin เน้นเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย นำมิติวัฒนธรรมดึงนักท่องเทียว ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 

 

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน ภาครัฐและภาคเอกชนของจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่าน Application Douyin ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่นิยมมากที่สุดขณะนี้ในตลาดออนไลน์ของจีน มีผู้ใช้บริการจำนวนสูงถึง ๔๐๐ ล้านคนต่อวัน ตอกย้ำความสำเร็จจากการจัดงานเทศกาลไทย Live Stream Thailand x Tiktok

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูประเทศในมิติต่างๆ รวมทั้งเป็นการเปิดตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำมิติทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของประเทศไทย โดยในปี ๒๕๖๑ การค้าไทย-จีน มีมูลค่ากว่า ๘๐,๑๓๖.๔๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๒.๔๘๔ ล้านล้านบาท ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงร่วมกับหอการค้าไทยในจีน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย โดยการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Stream) หรือไลฟ์สดผ่าน Application Douyin หรือ Tiktok เครือข่ายจีน ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้ทรงอิทธิพล (Key Opinion Leader: KOL) บนโลกออนไลน์ของจีน เป็นผู้ดำเนินรายการ มีการนำเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย ประกอบด้วย โขน และนวดไทย รวมถึงการนำเสนอพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบัณ ณฑิตพัฒนศิลป์ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งนับเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชาวจีนได้เข้ามาชมองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ครั้งแรกอีกด้วย

นายอิทธิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไทยผ่าน Application Douyin มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมจัดเทศกาลไทย Live Stream Thailand x Tiktok เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผู้ชมเข้าร่วมชมเกินเป้าหมายติดอันดับ ๑ ของยอดผู้เข้าชมในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Douyin ของจีน นอกจากนี้ ได้มีการผลิตสื่อด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเผยแพร่ผ่าน Douyin ของกระทรวงวัฒนธรรม สัปดาห์ละ ๒ – ๓ คลิป โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านสื่อบันเทิง ศิลปิน ดาราที่มีชื่อเสียง อาทิ ทัชชกร  ยีรัมย์ (จา พนม), ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง (ออกแบบ), ชานน สันตินธรกุล (นนกุล), พุฒิชัย  เกษตรสิน (พุฒ) และ เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร (วิน) เป็นต้น ในการช่วยทำคลิปประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เพื่อนำเสนอเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทย เพื่อให้ชาวจีนได้มีโอกาสสัมผัสและชื่นชมประเทศไทยในมิติต่างๆ ในระหว่างที่ไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้อย่างปกติ

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินความคิดเห็นต่อการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย พบว่า ผู้ชมชาวจีนที่รับชมศิลปวัฒนธรรมไทยผ่าน Douyin มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย มีความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกมิติ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีแผนการเผยแพร่สื่อความเป็นไทยในช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับสู่สภาวะปกติและสามารถเปิดการเดินทางระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ ยังมีแผนการจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยในจีน และร่วมผลักดันให้เกิดความตกลงด้านภาพยนตร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ฯ ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศด้วย