Saturday, July 11, 2020

20157916_10155580244289038_2283202051348407019_o

Most popular

Young Artists Talent 4.0 #9 โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และรายละเอียดข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2560...
error: Content is protected !!