Sunday, July 12, 2020

20139724_694026707449114_4137929120954063338_n

Most popular

นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร : ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี Beauty and Ugliness : Aesthetic...

นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร : ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi   7 พฤศจิกายน-23 ธัันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า   Je me souviens 2535, สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ 73 X...
error: Content is protected !!