“ปั้นปราบเซียน”   งานเสวนา Artist Talk

ความนิยมชมชื่นงานประติมากรรมนับว่าเป็นกระแสที่มาแรงของปีนี้ ศิลปินส่วนหนึ่ง หันมาทางานประติมากรรมกันอย่างเอิกเกริก ทาให้วงการประติมากรรมคึกคัก เป็นที่สนใจของนักสะสมงานศิลปะมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานประติมากรรม ที่เชิดหน้าชูตาวงการศิลปะในบ้านเรามากยิ่งขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สร้างงานและนักสะสม จึงได้จัดเวทีนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะแขนงนี้มากขึ้น ตลอดจนให้เกิดการต่อยอดในการสร้างงานที่มีอัตลักษณ์ของตนเองให้ชัดเจนยิ่งๆ ขึ้นด้วย และรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักสะสมว่า การสะสมงานประติมากรรมอย่างไรให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ประติมากร รุ่นครูที่เพิ่งจากเราไปเมื่อต้นปีที่ผานมา

รำลึกถึงศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ประจาปี 2549 MOCA Bangkok การจัดงานเสวนานี้ขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยรักในการจากไปของประติมากรผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งงานของอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เป็นการสร้างงานที่ชวนให้ค้นหาถึงแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานนับตั้งแต่ครั้งยังเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ศิลป์ พีระศรี พัฒนาการและความต่อเนื่องของชิ้นงานที่คลี่คลายมาจนเกิดอัตลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนของศิลปิน ในปัจเจก

ภาพที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นกุศล มีเมตตา เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้คนรอบข้าง ตลอดจนเป็น “ผู้ให้” ในแวดวงการศึกษา นับเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการสร้างคุณงามความดีโดยแท้จริง

ผู้ร่วมเสวนา

ศ.เมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2554

ศจ. ปัญญา วิจินธนสาร

ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2557

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

คุณธัญญ์ ศรีหาบุตร

ทายาทผู้สืบสานผลงาน อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

สถานที่ ลานเอเทรียม ชั้น G MOCA Bangkok

เวลา 13.30-16.00

(