สวธ.เปิดหอศิลป์บ้านศิลปินแห่งชาติ กมล ทัศนาญชลี ศิลปินสองซีกโลก
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญางานศิลปะจิตรกรรม-สื่อผสมร่วมสมัยของประเทศ

(เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานเปิดบ้าน ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ทัศนาญชลี ดำเนินการเปิดบ้านซึ่งเป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านจิตรกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยของวงการศิลปกรรมไทย สถานที่ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองในแนวทางสากลอันมีพื้นฐานมาจากศิลปะแบบประเพณีไทยในอดีตอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๖๐ ปี โดยดร.กมล ยังเป็นศิลปินคนสำคัญและดีเด่นในด้านจิตรกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยของไทยที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและยกย่องในวงการศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า ดร.กมล ทัศนาญชลี มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเผยแพร่ผลงานศิลปะไทยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมศิลปิน นักวิชาการศิลปะของไทยในการศึกษาและหาประสบการณ์ โดยเป็นผู้ดำเนินการศูนย์ศิลปกรรมไทยและสภาศิลปกรรมไทย เพื่อการเผยแพร่ศิลปะไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาด้านศิลปะต่างๆ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาและพัฒนาผลงานศิลปกรรมอันล้ำค่าให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนคนรุ่นหลัง จึงได้เปิดพื้นที่ของบ้านแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านจิตรกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยของไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ที่สนใจได้เรียนรู้งานศิลป์ของท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงนับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านจิตรกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยของไทยอย่างกว้างขวางสืบไป
ด้าน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เล็งเห็นว่า บ้านศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ภูมิปัญญา และ เป็นสถานที่ที่สร้างผลงานอันล้ำค่า ทั้งยังเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ สมควรที่จะสนับสนุนเผยแพร่ให้เป็นแหล่งศึกษา สร้างเสริมทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์จากศิลปินแห่งชาติ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จึงได้สนับสนุนและดำเนินโครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม กิจกรรมเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานและภูมิปัญญาอันล้ำค่าให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งอนุรักษ์และสืบสานมรดกศิลป์ให้คงอยู่คู่ชุมชนและสังคมสืบไป
ในพิธีเปิดบ้าน เริ่มด้วยการแสดงดนตรีสากล การแสดงบทกวีและบรรเลงขลุ่ย โดยศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ประกอบการสร้างงานศิลป์โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี งานนี้มีเพื่อนพ้องในแวดวงศิลปะ ศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง อาทิ ครูชาลี อินทรวิจิตร สุเทพ วงคำแหง วิชัย สิทธิรัตน์ วนิดา พึ่งสุนทร สถาพร ศรีสัจจัง ชมัยภร บางคมบาง ยรรยง โอฬาระชิน ศราวุธ ดวงจำปา วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร พร้อมด้วยศิลปินนานาชาติ จากสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ และอิตาลี ที่มาร่วมโชว์ผลงานในนิทรรศการ International Art Exchange Show Thailand – USA 2020 โดยมีนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปะ นักศึกษาสภาวัฒนธรรม เครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนทั่วไป ร่วมงานอย่างอบอุ่น
โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ คนสำคัญของประเทศไทย เป็นผู้นำในการเผยแพร่ผลงานศิลปะไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีบทบาทส่งเสริม สนับสนุนศิลปินและนักวิชาการศิลปะของไทยในด้านการศึกษาและเปิดประสบการณ์ โดย ดร.กมล เป็นผู้ดำเนินการศูนย์ศิลปกรรมไทยในฐานะประธานสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ได้อุทิศตนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เป็นวิทยาทานแก่ศิลปินรุ่นเยาว์ ครูอาจารย์บุคลากรด้านศิลปะ ในโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรและการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นศิลปินผู้มีคุโณปการต่อวงการศิลปะของประเทศและนานาชาติ
บ้านศิลปินแห่งชาติหอศิลป์ กมล ทัศนาญชลี ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๑/๑ ซอยเทียมบุญยัง ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นบ้านเกิดของ ดร.กมล ทัศนาญชลี ตั้งอยู่ในย่านวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เด็กได้เกิดและเติบโตมากับบรมครูช่างศิลป์ หรือช่างสิบหมู่ โดยมีคุณตาหมื่นช่าง ชำนาญกิจ (ส่าง สดประเสริฐ) และเพื่อนๆ นายสงษ์ ทิมอุดม นายเหม เวชกร เริ่มสร้างห้องทำงานศิลปะของตนเองตั้งแต่เป็นนักเรียนเพาะช่าง เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างแล้ว ดร.กมล ได้สร้างบ้านหอศิลป์และได้เปิดสอนศิลปะให้ชาวต่างชาติเป็นเวลา ๔ ปี ก่อนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้สร้างบ้านหอศิลป์ตรงที่เดิม โดยขยายเป็นอาคาร ๒ ชั้น และปัจจุบันได้สร้างอาคารใหม่ ๓ ชั้น เป็นบ้านหอศิลป์ในบริเวณบ้านเกิดสถานที่เดิม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และประวัติศาสตร์การเป็นศิลปินตั้งแต่เยาว์วัยถึงปัจจุบันให้ศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงบุคคลทั่วไปได้ศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของศิลปินที่มีเอกลักษณ์สร้างสรรค์และสั่งสมประสบการณ์งานศิลป์มากว่า ๖๐ ปี อันโดดเด่นทางจิตรกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยของไทย ที่จัดแสดงให้ชมรวมกว่า ๑๐๐ ชิ้น สะท้อนถึงจิตวิญญาณงานศิลป์ระหว่างสองซีกโลกตะวันออกกับตะวันตก จนได้รับการยอมรับและยกย่องในระดับนานาชาติ
ผู้ที่สนใจเข้าชมสามารถประสานการเข้าชมได้โดย โทร. ๐๘๙ ๒๐๑ ๓๕๗๙ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.culture.go.th/cul_fund/ewt_dl_link.php?nid=1139 / แฟนเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line@วัฒนธรรม