Thursday, October 29, 2020

IMG_0601

Most popular

“ความสุขจากรอยพระบาท : The beloved Father of a Nation”

นิทรรศการภาพถ่าย "ความสุขจากรอยพระบาท : The beloved Father of a Nation" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอภาพล้านนา : Chiang...
error: Content is protected !!