เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา
ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา โดย อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นายกสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนา ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิช่างเถิดมอบทุนการศึกษา “กองทุนช่างเถิด” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบ ทุนการศึกษาให้ นักศึกษา ศิลปะที่ เรียนดี และมีความมุ่งมั่นที่เป็นศิลปินในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ คือ นายปภัส สีแนม (ศิลปะไทย) และ นางสาววรรวษา ภู่สิงห์ (สื่อศิลปะ)