กลุ่มจิตรกรไทย ได้เดินทางมาที่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดแสดงผลงานชุด ภูมิรมณีย์ ณ หอศิลป์สงขลา ซึ่งเป็นการสัญจร ซึ่งที่ผ่านมาได้แสดงที่ หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอศิลป์อาจารย์ทวี รัชนีกร ที่จังหวัดนครราชสีมา หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการเดินทางมาสงขลาในครั้งนี้ได้มีการ ทำworkshop กัลปนา แบบไทยโบราณ ด้วยเทคนิคสีฝุ่นบนพื้นดินสอพองบนกาวเม็ดมะขาม โดยจัดให้มีการ workshop ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562 ในวันแรกของการมาถึงได้มีการพาชมผลงานจิตกรรม และ สถาปัตยกรรม โบราณวัดคูเต่า ซึ่งมีการได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน จาก UNESCO