การรวมตัวศิลปินร่วมสมัยหลากหลายสาขา สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่สาธารณะเพื่อการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และสัตว์ป่าและรักษาไว้ให้คงอยู่เพื่อเป็นต้นทุนทางธรรมชาติสำหรับคนไทยสืบไป
ศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก 24 ปี ล่วงมา อุดมการณ์ ยังคงชัดเจน
ชมการแสดงงานศิลปะ ดนตรี อ่านบทกวี เพแฟอร์มานซ์ จากศิลปิน
อินสนธิ์ วงค์สาม
กวี รัชนีกร
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ช่วง มูลพินิจ
สุรชัย จันทิมาธร
ศาตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
ศราวุธ ดวงจำปา
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
พิบูลศักดิ์ ละครพล
สมภพ บุตราช
วสันต์ สิทธิเขตต์
วินัย ปราบริปู
ณัฐเลิศ สุภัทร็อกนิษฐ์
ทองแถม นากจำยง
เสนีย์ แช่มเดช
วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ฯลฯ
26 พ.ย.- 8 ธ.ค แสดงงานศิลปะของศิลปินกลุ่ม
30 พ.ย.- 1 ธ.ค.(เสาร์-อาทิตย์) ดนตรี,อ่านบทกวี,ร้านขาย ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
7-8 ธ.ค.(เสาร์-อาทิตย์) ดนตรี,อ่านบทกวี,
เพอร์ฟอมานซ์ร้านขายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
8 ธ.ค. เวลา 17.00น. วงดนตรี หงา คาราวาน

กลุ่ม “ศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก”
จัดงานแสดงงานศิลปะ “ป่าคือรมณีย์”
26 พ.ย. – 8 ธ.ค.2562
โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ประกอบ อินชูพงษ์ ประธานจัดงาน/สมภพ บุตราช ประธานกลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันออก