เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ได้มีกิจกรรมการถ่ายทำสปอร์ตโฆษณานิทรรศการ ช่างเถิด 2019 โดยมี ตัวแทน น้องๆ นักศึกษา จากกองทุนช่างเถิด ได้รับเกียรติมาให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับนิทรรศการในครั้งนี้ และ ในวันนั้น “คุณสมเกียรติ นนทิสกุล” ประธาน บริษัท Great Stars Digital และ “คุณโยทะกา จุลโลบล” ภัณฑารักษ์ โครงการ Great Stars Charity ผู้จัดการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและผู้ดำเนินรายการ Great Stars Art Show ได้ให้การตอนรับอย่างอบอุ่น โดยมี
นายเจนณรงค์ แคะมะดัน น้องเจมส์
นางสาวคนัมพร พันธ์ุสวัสดิ์ น้องฟ้า
นายสุธาวี สมบูรณ์ผล น้องจาย
และนายชาญณรงค์ แดงประคำ หรือน้องต้น
ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุน จากมูลนิธิช่างเถิดทั้ง 4 คนถ่ายภาพร่วมกันและร่วมถ่ายรายการ Great Star Art Show อย่างสนุกสนานเป็นการปิดทาย