“นิทรรศการอีหยัง”
นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ โดย นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดแสดง 1 – 18 ตุลาคม 2562
พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม