Sunday, March 26, 2023

IMG_0462

Most popular

นิทรรศการผลงาน “ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์”

นิทรรศการผลงาน “ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2562 หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี) นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่งดงามด้วยทักษะฝีมืออันเยี่ยมยอดของจิตรกรหญิงสาวผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้คลี่คลุมรุกคืบไปในทุกสถานการณ์ กิจกรรมการเสพรับข้อมูลและแสดงออกซึ่งตัวตนของผู้คนในโลกออนไลน์ จึงกลายเป็นพฤติกรรมที่ผู้คนจำนวนมากกระทำลงไปโดยมิได้ใส่ใจต่อการณ์ควรไม่ควร และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานศิลปะที่ยั่วเย้าเลียนล้อผู้คนด้วยเส้นสีฝีแปรงอันชวนขบขันสนุกสนาน โดย ลำพู กันเสนาะ Lampu Kansanoh
error: Content is protected !!