ขอเชิญชม นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร
กองทัพเรือ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือ
พระราชพิธี ร่วมกับ ไอคอนสยาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ ไอคอนสยาม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ซึ่งภายในงานนอกจากการจัดให้มีนิทรรศการภาพถ่ายลวดลายของเรือพระราชพิธีพร้อมการแสดงรูปแบบ 3 มิติ ให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสลวดลายอันวิจิตร และการจัดแสดงขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำแล้ว ภายหลังพิธีเปิดจะจัดให้มีการแสดงสาธิตการเห่เรือและรับฟังการเสวนาจาก นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย กวี 2 แผ่นดินผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ และ นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อผู้ทำหน้าที่พนักงานเห่เรือ

ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวังเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้มีการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ปลายปี พ.ศ.2562 นั้นถือเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย และการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มอบภารกิจในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานอนุกรรมการและมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ อาทิ กรมศิลปากร กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีหน่วยราชการในพระองค์ เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการในการให้คำปรึกษาและข้อแนะนำการปฏิบัติต่างๆ ให้แก่คณะอนุกรรมการ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ โดยกำหนดจัดงานพระราชพิธีในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ในการนี้ กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดให้
มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อม
ในทุกริ้วขบวน จำนวน 2,311 นาย ใช้เรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น 52 ลำ รวมถึงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

ในส่วนของการซ้อมนั้นได้กำหนด แผนการซ้อม จำนวน 12 ครั้ง แยกเป็น การซ้อมย่อย
10 ครั้ง และ การซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง ดังนี้
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 6 วันที่ 23 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 7 วันที่ 27 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2562
การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

โอกาสนี้ ประชาชนสามารถชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีในการซ้อม ทั้งซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ได้บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขบวนเรือแล่นผ่านตั้งแต่ ท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ และในส่วนของการจัดนิทรรศการ “ศิลปะบนพื้นน้ำ” ณ ไอคอนสยาม ที่กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 นั้น ผู้เข้าชมงานจะได้ชื่นชมความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรม ความวิจิตรบรรจง ของงานช่างศิลป์ไทยผ่านลวดลายเรือพระราชพิธี ผ่านแกลอรี่ภาพถ่าย และเทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม พร้อมกับการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ ในขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยผู้เข้าชมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ