นิทรรศการ “คติธรรมในนิทาน พื้นบ้านอีสาน”

“Doctrine in E-Sarn Folk Tale”

เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 5-29 กันยายน 2562 (หยุดทุกวันจันทร์)
พีเพิ่ลส์ แกลเลอรี่ P3 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เปิดนิทรรศการวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.

5-29 September 2019 (closde on monday)
People’s Gallery P3, 2nd floor artHUB@bacc
Bangkok Art and Culture Centre

Opening Ceremony on Saturday

7th September 2019 at 5 p.m.

แนวความคิด

ผลงานชุด “คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่อง “นางหมาขาว” และ “จำปาสี่ต้น” ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม ทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วได้ชั่ว ที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักปรัชญาพระพุทธศาสนา ที่เชื่อว่ากรรมที่ทำลงไป

ย่อมได้รับการตอบสนอง อันเป็นกุศโลบายที่สอดแทรกอยู่ในนิทานพื้นบ้านอีสาน เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟัง นิทานพื้นบ้านอีสานที่ได้แพร่กระจายอยู่ในสังคมของคนอีสานเหล่านี้ จึงมีบทบาทสำคัญในสังคมของคนอีสานที่ช่วยสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้ที่ฟังหรืออ่านได้ปฏิบัติตนอยู่ในครรลองที่ดีตามที่นิทานพื้นบ้านอีสานได้สอดแทรกคติธรรมและสาระสำคัญของปรัชญาด้านพระพุทธศาสนาเอาไว้


Concept

Piece of work named ” Doctrine in E-Sarn Folk Tale ” inspires by

E-Sarn Folk Tale named “The white dog mother” and “ Four Champaca Trees ” that relates to Buddhist philosophy which indicate the main point of Buddhist philosophy that conceal about the law of action. It can remind people to act good and it can be a role model to make virtue and morality in
E-Sarn community. E-Sarn Folk Tale contains Buddhist doctrine and It is the important role for those who have read.