!!!ประชาสัมพันธ์!!!

นิทรรศการภูมิรมณีย์ โดยศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยสัญจรจัดแสดง ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

และกิจกรรมWorkshop เขียนสีฝุ่นไทย วันที่ 15-16  สิงหาคม 2562 ที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับศิลปินอุบลราชธานี