Tuesday, January 19, 2021

IMG_0242

Most popular

ไทย…ยังไง?

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมของนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ไทย...ยังไง?” วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.* ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม นิทรรศการจัดแสดง 3 – 28 พฤศจิกายน 2560 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์...

Ralph will

error: Content is protected !!