Upcoming…

“กลุ่มศิลปินนอกกระแสนิยม…กลุ่มบุคคลที่อาจไม่พิจารณาตนเองเฉกเช่นเดียวกับศิลปิน และไม่กล่าวอ้างผลงานเหล่านั้นว่าเป็นศิลปะ ตนเองเป็นศูนย์กลางหรือการใช้ระบบสัญชาตญาณภายในเป็นสาระสำคัญในการพิจารณากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาร์ตบรูต”

เชิญชมนิทรรศการ “ความงามนิรนาม” ซึ่งจัดแสดงผลงานของที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินนอกกระแสนิยม อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาผ่านสถาบันศิลปะ และผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 3 พฤศจิกายน 2562

“They do not consider themselves to be artists and they do not designate their production as art.”

Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty Exhibition shows the works are done by a person or group of socially and culturally isolated people such as disabilities, prisoners, non-art training artists and senior citizens.

Thursday 18th July 2019, from 18.00 hrs, you’re invited to an opening reception of a new exhibition “Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty” at Main Gallery on 8th Floor, BACC.

The exhibition period is from 19th July – 3rd November 2019.

#yourbacc #saveyourbacc #artexhibition #Artbrut