Sunday, December 6, 2020

IMG_0450

Most popular

ประกาศรับสมัคร เข้าร่วมโครงการครุศิลปะ รุ่น ๙

ประกาศรับสมัคร เข้าร่วมโครงการครุศิลปะ รุ่น ๙ หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดอบรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๙” โดยจะทำการคัดเลือกครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือศิลปิน ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๗...
error: Content is protected !!