บรรยากาศงานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำพุทธศักราช 2562

ขอแสดงความยินดีกับศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2562 ทั้ง 7 ท่านค่ะ

ผศ. บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม
นายอานันท์ นาคคง สาขาดนตรี
นายดำเกิง ฐิตะปิยศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง
นายนที อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ
นายวรพจน์ พันธ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์
นายสยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว