Sunday, August 14, 2022

IMG_0408

Most popular

‘เกิดแต่ดิน Alfred Pawlin’ นิทรรศการแฝงสัจจธรรม โดย สมภพ บุตราช

การบันทึกเส้นทางศิลปะ เส้นทางชีวิต เล่าเรื่องผ่านภาพบุคคล ในนิทรรศการ "เกิดแต่ดิน Alfred Pawlin" นิทรรศการเกิดแต่ดิน Alfred Pawlin เป็นเหมือนการบันทึกภาพบุคคลและศิลปินที่เคยเกี่ยวข้องและร่วมกิจกรรมกับวิฌวลธรรม แกลเลอรี ภาพบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดศิลปะสมัยใหม่จากตะวันตกเข้าสู่เมืองไทยอาทิเช่น กาลิเลโอ คินี (Galileo Chini) ศิลปินชาวอิตาเลียน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทาบทามให้มาเขียนภาพในพระที่นั่งอนันตสมาคมที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างในขณะนั้น ภาพอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพกรมพระยานริศรานวัดหิวงศ์ ผู้ผสมผสานศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตกได้อย่างกลมกลืน และเป็นผู้หนึ่งในการเปิดยุคใหม่ให้กับศิลปะไทยอีกทั้งเป็นผู้ให้การสนับสนุน  Alfred Pawlin...
error: Content is protected !!