Monday, September 27, 2021

IMG_0407

Most popular

อาจารย์ เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล

อาจารย์ เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ที่ จังหวัด สิงห์บุรี จบระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนวัดพรหมสาคร และได้ศึกษาต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสิงห์บุรีโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นครูต้นแบบ เข้ามาเรียนศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์สามปี และเข้าเรียนที่คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2524 เมื่อเข้า มหาวิทยาลัยศิลปกร อาจารย์เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล ได้มีโอกาสไปทำงานกับ อาจารย์ปรีชา เถาทอง...
error: Content is protected !!