Sunday, August 14, 2022

IMG_0406

Most popular

นิทรรศการ วิถีแห่งสตรี “MUSLIMAH”

การจัดแสดงนิทรรศการ วิถีแห่งสตรี “MUSLIMAH” จัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที7 3-27 สิงหาคม 2560 : ณ พีเพิ7ลส์ แกลเลอร7ี ห้อง P1-P2 ชBัน 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) พิธีเปิดในวันศุกร์ที7 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. โดย 6 ศิลปิ นหญิง...
error: Content is protected !!