Sunday, November 27, 2022

PIC_Hor (1)

Most popular

นิทรรศการ MODERN CHARADE Solo Exhibition by Jittagarn Kaewtinkoy

นิทรรศการ MODERN CHARADE Solo Exhibition by Jittagarn Kaewtinkoy ปฏิเสธไม่ได้ว่าในบริบทของสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ให้คุณค่าและความสำคัญกับศาสนาเป็นอย่างมากจนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาเป็นสิ่งที่แทบจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ก่อให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา หล่อหลอมเป็นมายาคติที่ฝังรากลึก และครอบงำสังคมไทยไว้กายใต้การจัดการอำนาจอย่างเป็นระบบของรัฐไม่ว่าจะผ่านไปกี่ทศวรรษ หากแต่ความจริงนั้น เมื่อมองย้อนกลับไปและศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงลึกจะพบว่าแท้จริงแล้ว ความเชื่อ ความศรัทธาของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้ เดิมทีนั้นมีการนับถือ 'ศาสนาผี' (วิญญาณนิยม) หรืออาจเรียกได้ว่านิยมนับถือบูชาสิ่งลี้ลับ เหนือธรรมชาติ ต่อมาชนชั้นปกครองได้สร้างรัฐในอุดมคติโดยหยิบยก ยึดกุม การตีความทางศาสนาขึ้นมาใหม่ มีการกำหนดกรอบศีลธรรมอันดีงาม นิยามจารีตประเพณี ตลอดจนพิธีกรรมประดิษฐ์...

Wednesday

error: Content is protected !!