Sunday, March 26, 2023

GSA17APWS01

Most popular

ประเทศไทยโชว์ผลงานภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ซีรี่ย์ระดับนานาชาติในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

ประเทศไทยหอบผลงานภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ซีรี่ย์ประเทศไทยโชว์นานาชาติในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ปี 2565 วันที่ 17-28 พ.ค.นี้ เปิด 2 คูหาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโมเดลเศรษฐกิจใหม่...
error: Content is protected !!