Thursday, August 5, 2021

GSA17APBC01

Most popular

ขอเชิญชม นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ”

ขอเชิญชม นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กองทัพเรือ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือ พระราชพิธี ร่วมกับ ไอคอนสยาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง...

in Macedonia

error: Content is protected !!