Sunday, October 17, 2021

lukeposter

Most popular

กราบ สักการะ

นิทรรศการ “กราบ สักการะ” โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 22 ตุลาคม 2560 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์จิตรกรรม ภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักเหนือเกล้ าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ด้วยผลงานจิตรกรรมที่ผสมผสานเทค นิคกระบวนการของงานภาพพิมพ์ ลงบนผืนผ้าใบ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพ ระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิ ได้...

Ralph will

error: Content is protected !!