วธ. จัดงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์จัดงานรดน้ำ   ขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติและสืบทอดต่อไป โดยมี นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานโอกาสนี้   นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ระยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี เสริมสร้างค่านิยมและความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณจัดขึ้นในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งมีพิธีสำคัญคือ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่ตนเคารพ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคนได้ร่วมกันสืบสานคุณค่าและความงดงามของประเพณีสงกรานต์ อีกทั้งเพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดงานรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ขึ้นในวันนี้ นอกจากงานสงกรานต์แล้ว ยังเป็นการแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบแก่องค์กรและชุมชนอื่นต่อไป อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที อันก่อให้เกิดสิริมงคลโดยพรที่ได้รับจากผู้ใหญ่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ถือเป็นกิจกรรม ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติสืบต่อไป

สำหรับศิลปินแห่งชาติที่มาร่วมงานมีทั้งสิ้น ๓๘ คน  อาทิ นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา นายชาลี อินทรวิจิตร /นางสมสุข  กัลย์จาฤก /นางลาวัณย์ อุปอินทร์ / นายมนัส  ปีติสานต์ /นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง /นายศิริ  วิชเวช /นายชรินทร์  นันทนาคร นางสาวสุรางค์  ดุริยพันธุ์ /นายสุประวัติ  ปัทมสูต /นายสมบัติ   เมทะนี /นายสมเศียร  พานทอง /นายสมนึก ทองมา /นางผ่องศรี  วรนุช นายชัยชนะ  บุญนะโชติ /นายบุญเลิศ  นาถพินิจ/ นายวิรัช  อยู่ถาวร / นายคเณศ  เค้ามูลคดี (รอง  เค้ามูลคดี)  /นายธนิสร์  ศรีกลิ่นดี /นายธงชัย       รักปทุม /นายชิน ประสงค์   /นายคงศักดิ์  ยุกตะเสวี /ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สิทธิรัตน์ / นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  /นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภา (โสภาค สุวรรณ) และ นางชมัยภร บางคมบาง เป็นต้น

จากนั้น นางวนิดา  พึ่งสุนทร  ผู้แทนศิลปินแห่งชาติ ได้กล่าวอวยพร รองนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  ผู้บริหารงานวัฒนธรรม ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ดังนี้  ในนามของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้มีโอกาสมาร่วมรับน้ำให้พร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ที่นี้ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ระลึกถึง และมาร่วมกันรดน้ำขอพรในวันนี้ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังให้ความสำคัญ และระลึกถึงผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรศิลปินฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ แสดงออกได้ถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้ใหญ่ และครูอาจารย์ ทำให้ดิฉันรู้สึกปลาบปลื้มและมีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้  ในวาระสงกรานต์ปีใหม่ไทย จึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความรักความสามัคคีให้แก่กัน และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปความร่วมมืออย่างดียิ่ง

โดยภายในงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ยังมีกิจกรรม การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพร
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย การสาธิตชุดรดน้ำขอพร ๔ ภาค การสาธิตอาหารคาวหวาน ในเทศกาลสงกรานต์ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ด้วย  ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เหล่าศิษยานุศิษย์มาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งเป็นต้นแบบในการช่วยกันส่งเสริม และสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามให้อยู่คู่กับไทยเราสืบไป

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒  ได้แก่ งานสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย ณ ลานฮอลล์ ออฟ เฟรม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้า สยามพารากอน  ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด และสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ ๑๐ องค์  ชมนิทรรศการประเพณีสงกรานต์อาเซียน (ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา) การสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้บูชาในเทศกาลสงกรานต์  ต่อด้วยงาน สงกรานต์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ชมการสาธิตกวนกาละแม / ข้าวเหนียวแดง ประเพณีกิน ๔ ถ้วย การทำข้าวแช่  การทำน้ำอบไทย การทำมะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค และการละเล่นไทยต่างๆ  และงาน สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก Hard Rock Cafeสยามสแควร์   ชมขบวนแห่  สรงน้ำพระพุทธรูปประเทศอาเซียน  นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรมและการกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงต่างๆอย่างครบครัน พิเศษสำหรับปีนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ยังร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยาม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ถนนสายวัฒนธรรมวิถีสงกรานต์ ไอคอนสยาม”  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณโซนเจริญนคร ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  โดย สวธ.นำการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การตีกลองสะบัดชัย   เซิ้งตังหวาย ระบำขวัญข้าว  รำเถิดเทิงกลองยาว ตาลีกีปัสเป็นต้น และการสาธิตต่างๆ ได้แก่ แกะสลักผักผลไม้ น้ำอบไทย เพ้นท์เสื้อลายไทย ให้ผู้มาเที่ยวงานได้ร่วมกิจกรรมด้วย

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ตามสถานที่ต่างๆ ด้วยความสนุกสนานและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.culture.go.th หรืwww.facebook.com/DCP.culture และสายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕